Los: 687

Alexander Kubetz, Manfred A. Zirngibl
panga na visu. Kurzwaffen, geschmiedete Kultgegenstände und Schilde aus Afrika, 2009

Kubetz, Alexander; Zirngibl, Manfred A.

Alexander Kubetz, Manfred A. Zirngibl, panga na visu. Kurzwaffen, geschmiedete Kultgegenstände und Schilde aus Afrika, Riedlhütte 2009.

Zuschlag: 10 €

154D - Moderne Kunst
10. Dezember 2020 um 15:00