Los: 711

William Bascom
African Art, 1967

Bascom, William

Ausst. Kat. African Art, Robert H. Lowie Museum of Anthropology of the University of California, Berkeley 1967.

Zuschlag: 20 €

154D - Moderne Kunst
10. Dezember 2020 um 15:00